Spela säkert!

Golf är en njutbar sport på många sätt, men det blir allra bäst om man ser till att spela säkert – och slipper oroa sig för felflygande bollar. Farligt spel förstör för alla, och kan leda till såväl tillrättavisningar som böter eller till och med avstängning.

Text: Henrik Lenngren
Illustration: Michel Ducourneau
Publicerad: 27 maj 2022

En bra dag på golf-banan kan störas av att någon inte följer reglerna, eller till och med spelar farligt. De flesta incidenter reds ut direkt på banan med en ursäkt, men ibland behövs det lite mer. Svenska Golfförbundet har cirka tre ärenden per år som handlar om just detta.

– Med tanke på hur många miljontals golfslag som slås varje år vet vi att de inblandade ofta löser incidenterna direkt på plats, säger Thomas Bergman, sekreterare i Juridiska Nämnden på SGF.

2003 var han med och tog fram nationella rekommendationer om »Säker golf« i Sverige.

» En bra tumregel är att du inte ska slå om du under förberedelsen av slaget känner dig det minsta tveksam om att slaget är riskfritt «

– En bra tumregel är att du inte ska slå om du under förberedelsen av slaget känner dig det minsta tveksam om att slaget är riskfritt.

Då är det bättre att avbryta och förvissa dig om att det är fritt att slå. Slår du ändå har du passerat gränsen för aktsamhet.

Har du blivit utsatt för farligt spel?

Läs mer om bestraffningsärenden på golf.se.

Så vad betyder då »Säker golf«? Det innebär i korthet att golfare ska få möjlighet att spela snabbt och säkert på en välskött golfbana, och att banpersonal ska ha en arbetsmiljö där deras arbete kan utföras så effektivt och säkert som möjligt.

Att spela farligt kan bestraffas* med en tillrättavisning, böter eller avstängning. Bestraffning kan ske först efter en skriftlig anmälan till Golfdistriktsförbundet, som utövar bestraffningsrätt som första instans. Vill någon av de inblandade överklaga golf-distriktets beslut får de vända sig till Juridiska nämnden och därefter till Riksidrottsförbundets riks-idrottsnämnd. Ärendena hanteras på ett rättssäkert sätt med vittnes-
uppgifter och i vissa fall muntliga förhör. Har spelaren handlat med
avsikt eller varit grovt oaktsam utdöms som lägst ett års avstängning.

» Att agera med försiktighet och visa hänsyn till banpersonal och andra golfspelare är en självklar del av golfspelet «

– Att agera med försiktighet och visa hänsyn till banpersonal och andra golfspelare är en självklar del av golfspelet eftersom en person som träffas av en golfboll kan få allvarliga skador, säger Thomas.

Är banpersonal inblandad är incidenten en arbetsmiljöfråga som anmäls till Arbetsmiljöverket.

Säker golf

* Slå aldrig förrän du har fritt spelfält.
* Banpersonal har alltid företräde.
* Invänta klartecken med uppsträckt arm och svara med samma tecken innan du slår.
* Ropa alltid »fore« om bollen riskerar att träffa någon.

 

*Påföljder

  1. Tillrättavisning. Den lindrigaste påföljden.
  2. Böter. Den som fälls bestraffas med böter
  3. Avstängning. Lägst en vecka och högst två år. Personen får då inte delta i tävling eller uppvisning, utöva uppdrag inom golfen eller delta i träning på anläggning som är medlem i eller ansluten till SGF.

 

Läs mer på golf.se/sakergolf

Som golfspelare är det alltid du som är ansvarig för ditt golfslag, det kom Högsta domstolen fram till 1993 i ett ärende om ersättning efter en golfbolls skador på en bil.

– Slår du utan att förvissa dig om att det är fritt för spel, eller mot en person i riskzonen utan att ha fått klartecken, kan det vara tillräckligt för att bestraffas. Det behöver inte vara en direktträff, säger Thomas.

Farligt spel kan också handla om rena olyckshändelser eller missförstånd som gör att en ursäkt accepteras och spelet går vidare.

– Även sådana olyckshändelser bör rapporteras till klubben. Det ger ett bra underlag för utbildning av personal och medlemmar i »Säker golf«. Det är också bra för att identifiera faror.

Spelares rapporteringar kan hjälpa klubben att se var de behöver  bygga bort blinda slag, komplettera med varningsklockor och nät eller justera i arbetsrutiner för personal.

– Ju fler klubbar som systematiserar säkerhetsarbetet, desto säkrare blir det på banorna, avslutar  Thomas.

Och säker golf är ju faktiskt så mycket roligare – för alla.

Så fungerar din medlemsförsäkring

Om olyckan trots allt inträffar är du som är medlem i en svensk golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet, ansvars- och olycksfallsförsäkrad i Folksam i samband med ditt golfspel. Försäkringen, som består av två delar, gäller både om du själv skadas eller om du råkar skada en person eller någons saker.

 

* Olycksfallsförsäkring:
Du kan få ersättning vid olycksfallsskada, det vill säga en plötslig kroppsskada, om du exempelvis halkar på väg upp på tee och bryter armen. Försäkringen ersätter bland annat läkar- och resekostnader. Vid bestående besvär kan även invaliditetsersättning utbetalas.

 

* Ansvarsförsäkring:
Med ansvarsskada menas att du har ansvar efter att ha skadat någon eller någons saker. Det vanligaste exemplet på ansvarsskador är att man slår ut bollen på bilparkeringen och skadar en bil. Försäkringen kan då ge ersättning för bilförsäkringens självrisk när bilen måste repareras.

 

Läs mer om försäkringen på folksam.se/golf

Den här texten publicerades ursprungligen i Golfa! #1 2021