Hur påverkar vattenförsörjningen din golfklubb?

Utan vatten, inget liv – och inget gräs. Efter de senaste årens torka och förändrade nederbörd är vattenförsörjning ett extra angeläget ämne, inte bara för det svenska jordbruket och dricksvattenförsörjningen, utan också för våra golfklubbar. Vi har dykt ner i den viktiga vattenfrågan.

Text: Jenny Olsson
Publicerad: 3 januari 2023

En sak är säker, vatten är en av de viktigaste molekylerna för en gräsplanta. Vattnet har många viktiga roller genom hela gräsets levnadslopp; det transporterar näringsämnen till växten, stärker vävnaderna och hjälper grässtrået att stå upprätt. Faktum är att vatten är ett av de viktigaste bränslena i fotosyntesen. Utan vatten, inget liv, inget gräs.

De senaste årens torrperioder under vår och sommar och minskade nederbördsmängder vintertid har överskuggat det mesta. Särskilt i den sydöstra delen av Sverige är problem med torka och låga grundvattennivåer stort. Det hänger inte bara ihop med nederbördsmängden, utan även på att ökade temperaturer ger en högre avdunstning.

Vem minns inte den varma och soliga sommaren 2018, då omfattande skogsbränder bröt ut på flera platser i landet? För många av landets golfklubbar var detta en ögonöppnare och ett startskott att se över sin bevattning.

Eftersom långa perioder utan nederbörd ger låga vattennivåer i sjöar och låga flöden i vattendrag, så införs med jämna mellanrum dessutom bevattningsförbud. Det har onekligen satt sina spår på Sveriges golfbanor.

På Loftahammars Golfklubb pumpas renat avloppsvatten från reningsverket till klubbens bevattningsdamm – något som har både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Ett miljövänligt kretslopp

Lundsbrunns Golfklubb, inte långt från Skara, har säkrat tillgången till vatten genom att bygga en stor damm.

Den välbesökta parkbanan bjuder på en stor variation av naturupplevelser, från öppna landskap och skogspartier till raviner. Men trots att där också fanns en hel del vatten räckte inte detta. Det var just under den där heta sommaren 2018 som golfklubben insåg att de hade ett problem, berättar klubbchefen Anette Knutsson.

» Vi fick sluta att vattna fairways för att vara säkra på att kunna rädda tees och greener. Vi visste ju sedan tidigare år att det kunde uppstå problem, men nu blev det uppenbart. «

– Det var kärvt. Vi fick sluta att vattna fairways för att vara säkra på att kunna rädda tees och greener. Vi visste ju sedan tidigare år att det kunde uppstå problem, men nu blev det uppenbart. Så vi bestämde oss för att bygga en damm. Samtidigt ville vi säkerställa att det inte skulle påverka grundvattnet och heller inte bidra till övergödning i närliggande vattendrag.

Dammbygget beräknades kosta 1,7 miljoner kronor, mycket pengar för en ideell förening. Som en skänk från ovan visade det sig att golfklubben kunde söka Länsstyrelsens LOVA-bidrag, vilket de gjorde.

LOVA står för Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö och syftar just till att stötta långsiktiga naturvårdsengagemang ekonomiskt.

En månad senare beviljades Lundsbrunn en miljon kronor i bidrag.

Lundsbrunns Golfklubb har säkrat tillgången till vatten genom att bygga en stor damm som delvis finansierats av Länsstyrelsens LOVA-bidrag.

I februari 2021 drog dammbygget i gång och bara några månader senare, när banan öppnade för säsongen, hade marken mellan hål 5 och hål 13 fått en 18 000 kubik stor damm.

» Huvudsyftet, förutom att säkra vattentillgången, är att rena vattnet och minska övergödningen. När vi vattnar banan så tar vårt gräs upp vattnet och överskottet sjunker ner genom dräneringen och hittar sedan tillbaka till dammen. «

– Huvudsyftet, förutom att säkra vattentillgången, är att rena vattnet och minska övergödningen. När vi vattnar banan så tar vårt gräs upp vattnet, överskottet sjunker ner genom dräneringen och hittar sedan tillbaka till dammen. Dit leds också regnvatten och överskottsvatten från åkrarna intill. I dammen sjunker sedan eventuellt överskott av fosfor till botten, medan kvävet går ut med bevattningen och tas upp av gräset som naturlig gödning, förklarar Anette.

Resultatet blev över förväntan. Förra säsongen kunde de vattna hela banan varje natt utan att det påverkade vattennivån nämnvärt. Dessutom passade klubben på att byta tre bevattningspumpar vilket gjorde att de kunde vattna hela banan på en och samma gång, i stället för nio hål i taget som tidigare. Banchefen Mikael Svensson och hans personal kan dessutom enkelt styra bevattningen via telefonen.

En annan positiv överraskning var att de nya bevattningspumparna minskade elförbrukningen med hälften.

Förutom att förbättra vattentillgången bidrar den nya dammen även till att skapa naturliga miljöer för många vattenlevande djur.

För att sprida information om sitt vattenreningsprojekt bjöd Lundsbrunn tillsammans med Vattenrådet i Skaraborg in alla intresserade till en »vattendag« på golfbanan då man bland annat kunde lära sig mer om vattnets betydelse för den biologiska mångfalden, vattenkvaliteten i området och delta i en inventering av djurlivet i och runt dammen.

– Bland annat har vi byggt stenrösen så att salamandrar som hittar dit ska kunna krypa upp och gömma sig. Fast dammen blev mycket större än vad vi hade tänkt från början så nu kallar vi den för sjö! säger Anette.

På Lundsbrunns Golfklubb kan de tack vare den nya dammen vattna hela banan varje natt utan att det påverkade vattennivån nämnvärt. Förutom att förbättra vattentillgången bidrar den nya dammen även till att skapa naturliga miljöer för många vattenlevande djur.

Renat avloppsvatten gör nytta på fler sätt

Att anlägga en damm kan alltså bidra till många positiva effekter för en golfbana, och därigenom spelarnas upplevelse. Men det finns även andra innovativa lösningar till det här med vattnet…

Strax norr om Västervik ligger Loftahammars Golfklubb med sin 9-hålsbana belägen i kuperad skogs- och parkterräng. Här var inte tillgången på vatten det stora problemet – utan priset på det. Kommunen fakturerade klubben närmare 60 000 kronor årligen för vattnet från kranen. Dyrt, tyckte de. Varför inte använda avloppsvatten i stället?

– Det var vår miljöansvarige Torgny Kindh som knäckte den lysande idén att pumpa renat avloppsvatten från reningsverket till vår bevattningsdamm. En sträcka på 800 meter. Vi inledde förhandlingar med kommunen som var mycket positiva till projektet, säger klubbens ordförande Svante Gustafson.

Eftersom den 70 gånger 20 meter stora, och två meter djupa, bevattningsdammen redan fanns bestod det konkreta arbetet i att lägga ner slangen från reningsverket. Cirka 600 meter kunde läggas i en befintlig å, resten grävdes ner.

Återvunnet renat avloppsvatten, spillvatten eller dagvatten från till exempel parkeringar kallas även tekniskt vatten. Det håller inte dricksvattenkvalitet, däremot är det toppen för att få gräset på en golfbana att växa.

» Vattnet som vi nu bevattnar banan med innehåller en del kväve och fosfor som annars skulle bidragit till övergödning av Östersjön. I stället bidrar det till gödning på golfbanan. «

– Vattnet som vi nu bevattnar banan med innehåller en del kväve och fosfor som annars skulle bidragit till övergödning av Östersjön. I stället bidrar det nu till gödning på golfbanan. För att inte några bakterier ska följa med ut på banan så passerar vattnet ett UV-filter innan det fyller på vår damm. Tack vare detta kan vi vattna banan även när det är bevattningsförbud.

Klubben sökte finansiering genom ett så kallat Leaderprojekt hos Kustlandet, en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Med 300 000 kronor i bidrag och ideell mankraft från klubben kunde hela projektet finansieras.

Klubbchef Svante Gustafson visar stolt upp Natur- och Miljöpriset Loftahammar belönades med i fjol. Priset delas årligen ut av Swedish Greenkeepers Association och Svenska Golfförbundet och består av ett miljödiplom samt 25 000 kronor att använda till miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.

I dag ser Svante att deras lösning varit framgångsrik på flera sätt. Dels har den inneburit en stor miljövinst genom att Loftahammar bidrar till minskad övergödning av Östersjön, dels har den givit en rent ekonomisk vinst eftersom de inte längre behöver köpa dyrt dricksvatten för att säkerställa sin bevattning. Alla besparingar gör att de inte behöver höja medlemsavgiften lika mycket.

 

Det har även klubbens egen »golfström« bidragit till.

– Ja, vi kallar det så! Det är vår satsning att producera egen el som burit frukt. Vår solcellspark med 256 paneler på mark har en kapacitet på 70 000 kilowattimmar, så i stället för att betala runt 100 000 kronor för elen varje år så har vi en intäkt på 50 000 kronor. Snacka om golfström! säger Svante.